opc_loader
Nieuwe Artikelen

23,55

19,71

19,71
Betaalmethoden

Vooruit betalen per bankoverschrijving

Bancontact/Mister Cash

Ideal

Sofortbanking

Cash bij afhaling van uw bestelling enkel op afspraak!

Print deze pagina:


Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Het Nageltje zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Het Nageltje  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Het Nageltje ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van Het Nageltje zijn vrijblijvend en Het Nageltje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Het Nageltje. Het Nageltje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Het Nageltje dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, exclusief BTW (bij afrekenen komt de btw erbij) en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen België betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Belgie betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling . Bij betaling per bank  geldt als datum van betaling de datum van creditering van de respectievelijk bankrekening van Het Nageltje.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning doorHet Nageltje bent u een bedrag van vijfentwintig euro (� 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Het Nageltje haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Het Nageltje om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Het Nageltje gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Het Nageltje.

 

Artikel 4. Levering


4.1 De door Het Nageltje opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Het Nageltje verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Het Nageltje geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Het Nageltje garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Het Nageltje daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 (zeven) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Het Nageltje de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 14 (veertien) werkdagen na aflevering aan Het Nageltje te retourneren.(wet 13 juni 2014) Deze veertien dagen gaan in op het moment dat de consument het product ontvangt. Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument bestelt.  Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

Artikel 8. Garantie


8.1 Indien Het Nageltje producten aan de afnemer levert, is Het Nageltje nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Het Nageltje ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Het Nagelte na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Het Nageltje in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie


9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Het Nageltje, dan wel tussen Het Nageltje en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Het Nageltje, is Het Nageltje niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Het Nageltje.

 

Artikel 10. Overmacht


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Nageltje ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Het Nageltje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Het Nageltje kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen


11.1 Indien u aan Het Nageltje schriftelijk opgave doet van een adres, is Het Nageltje gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Het Nageltje schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Het Nageltje gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Het Nageltje deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Het Nageltje in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Het Nageltje vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Het Nageltje is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

 

 

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu